news     home     info      music      images      contact  

studio recordings, February 2009 - mp3: 

Yun Shi

Dong Tian

Lüse de Feng

Chuan Liu Bu Xi (part 2)

Tong Qu


Life at China Conservatory of Music, May 2009 - Video:

Yun Shi - Dissolving Clouds

Chuan Liu Bu Xi (3) - The River flows endlessly (3)

Dong Tian - Paradise Cave

Ye Shanyang - Wild Mountaingoat

Molihua - Jasmin Flower

Nian Chun - Picking Spring

Tong Qu - Childhood pleasures

Chuan Liu Bu Xi (1 & 2) - The River flows endlessly (1 & 2)